Herroepingsrecht

Verbruikers hebben het herroepingsrecht naar volgende maatstaven, waarbij een verbruiker iedere natuurlijke persoon is, die een juridische transactie om redenen afsluit die overwegend, of een zakelijke dan wel een persoonlijke beroepsmatige bezigheid toegerekend kunnen worden.

A. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen 14 dagen deze overeenkomst te herroepen zonder redenen aan te geven.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf het moment waarop het contract wordt gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Jansen GmbH & Co. KG, Ostersand 21, 49824 Emlichheim, Tel.: +49 (0)5943-1881, Fax: +49 (0)5942-1421, E-Mail: info@jansen-versand.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen.

U kunt hiervoor ook ons herroepingsformulier gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, volstaat het dat u de kennisgeving van het uitoefenen van deze voor het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Na de herroeping

Als u deze overeenkomst intrekt, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de gunstigste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), binnen 14 dagen vanaf het moment dat de kennisgeving van de herroeping bij ons is binnengekomen terug. Voor het terugbetalen maken wij gebruik van dezelfde betalingsmiddelen die bij de oorspronkelijke transactie zijn gebruikt, tenzij wij dit anders met u overeengekomen zijn; in geen enkel geval worden er extra kosten over deze terugbetaling in rekening gebracht.

Als u heeft gevraagd om de dienste tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, betaalt u ons een redelijk bedrag dat gelijk is aan het aandeel diensten dat door ons is uitgevoerd voordat het herroepingsrecht werd uitgevoerd ten aanzien van de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig zodra wij de dienst volledig hebben afgerond en wij met het uitvoeren van de dienst pas zijn begonnen nadat u daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd op de hoogte te zijn van het feit dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij al onze contractuele verplichtingen zijn nagekomen.

Het recht van herroeping vervalt voortijdig als wij de dienst volledig hebben uitgevoerd en wij pas met de uitvoering van de dienst zijn begonnen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd uw kennis hebt bevestigd dat u uw recht van herroeping zult verliezen als wij het contract volledig uitvoeren.

  

B.  Herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vult u dan dit formulier in en stuur deze dan op:

Aan

Jansen GmbH & Co. KG
Ostersand 21
49824 Emlichheim
Deutschland
Fax: +49 (0)5943-1421
E-Mail: info@jansen-versand.de

Hiermee herroep(pen) ik/ wij(*) het door mij /ons afgesloten contract voor de aankoop van volgende producten/ het ontvangen van volgende diensten:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

 

________________________________________________________
Naam van de verbruiker(s)

________________________________________________________
Adres van de verbruiker(s)

________________________________________________________
Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij kennisgeving op papier)

_________________________ 
Datum

(*) Verwijder wat niet van toepassing is

 
Laatst bekeken